Loading…

 

Visegrad Fund logoNázov projektu: Rozvíjanie cezhraničných kreatívnych partnerstiev v cestovnom ruchu / Číslo projektu: ID21930023 / Partneri projektu: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (HU), OOCR Podunajsko – Dunamente (SK) / Suma získaná z Vyšehradského fondu je 25 309,00 €

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska s podporou Vyšehradského fondu.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie udržateľnej siete cezhraničnej spolupráce so slovenskými a maďarskými partnermi pozdĺž rieky Dunaj v Podunajskej turistickej oblasti.

Plánovaný rozvoj spolupráce sa líši od iných podobných iniciatív v tom, že sa snaží spoliehať na nový prístup k cestovnému ruchu, z pohľadu zásad kreatívneho cestovného ruchu. Kreatívny cestovný ruch je nový fenomén na trhu cestovného ruchu, ktorý stavia „prežitie života“ do popredia pasívneho poznávania (www.creativetourismnetwork.org) tým, že umožňuje turistom aktívne sa zúčastňovať na dôveryhodných miestnych programoch.

Kreatívny cestovný ruch:
- ponúka príťažlivosť pre menej známe turistické oblasti;
- ponúka príležitosť pre malé, kreatívne podniky vyrábajúce miestne produkty a služby;
- je udržateľný, pretože sa spolieha na svoje miestne dostupné zdroje;
- zapája miestne obyvateľstvo do realizovania rôznych programov;
- pomáha k zachovaniu pôvodnej autentickej atmosféry miest.

Kreatívny cestovný ruch je teda komplexným, budujúcim sa zdola nahor k dlhodobo udržateľnému rozvoju cestovného ruchu.

V roku 2019 urobila spoločnosť Danube-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. prvý krok smerom k praktickému uplatňovaniu komplexného manažmentu turistických cieľov v rozvoji cezhraničného regiónu zavedením turistickej zľavovej karty Podunajsko-Dunamente (www.podunajsko-card.com).

Stále však existuje veľa prekážok, ktorým musia odborníci v cestovnom ruchu na Podunajsku čeliť:
- napriek niektorým dobrým iniciatívam väčšina existujúcich turistických služieb stále existuje izolovane bez záujmu o spoluprácu;
- veľké investície sa zvyčajne zameriavajú iba na rozvoj infraštruktúry
- malé podniky, ktoré sa priamo alebo nepriamo zaujímajú o cestovný ruch, nemajú zdroje na rozvoj programov a marketingovej komunikácie.

Na základe uvedených skutočností je cieľom projektu tiež:
- poskytovanie príležitostí na vytváranie sietí potenciálnym zainteresovaným stranám v kreatívnom cestovnom ruchu prostredníctvom vytvárania pracovných skupín a školení;
- zmapovanie rozsahu miestnych tradícií, zvykov a výrobkov v regióne a ich prepojenie na rozvoj programov cezhraničného cestovného ruchu založených na zásadách kreatívneho cestovného ruchu;
- vytvorenie spoločnej komunikačnej siete (portálu).

Partneri projektu - Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (www.duna-gerecse.hu) a OOCR Podunajsko - Dunamente (www.visitdanube.eu) sú oblastné organizácie cestovného ruchu pre riadenie Podunajskej turistickej oblasti medzi Komáromom (HU) / Komárnom (SK), Ostrihomom (HU) a Štúrovom (SK). Hlavným poslaním oboch organizácií je implementácia a podpora trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Členmi oboch organizácií sú poskytovatelia služieb v oblasti cestovného ruchu vrátane obcí, prevádzkovateľov hotelov a reštaurácií, prírodných parkov, kúpeľov, múzeí a súkromných spoločností. Z tohto dôvodu je ich cieľom podporovať komunikáciu medzi samosprávami a subjektmi, poskytovateľmi služieb cestovného ruchu a vytvoriť, prevádzkovať silnú sieť spolupráce s rôznymi partnermi.

Hodnotou súčasného projektu spočíva vo tvorení nápadov a udržateľnosti pre rozvoj cestovného ruchu na širšiu úroveň interpretácie pomocou oblastných organizácií.

Koordinátor projektu: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.
Adresa: H-2890 Tata, ulica Ady Endre 9.
Telefón: +36 30 620 4182
E-mail: info@duna-gerecse.hu