Loading…

INFORMAČNÝ DOKUMENT O SPRACOVANÍ ÚDAJOV

1. Ciele a účinnosť informačného dokumentu

(1) Cieľom tohto informačného dokumentu o nakladaní s údajmi (ďalej ako „Informačný dokument”) je určiť právny spôsob vedenia evidencií/ použitia databáz s Turistickou neziskovou organizáciou Duna-Gerecse (čiže prevádzkovateľa na účely spracovania údajov, ďalej ako „Prevádzkovateľ”), ďalej zabezpečiť uplatnenie ústavných zásad ochrany údajov, práva na informačné sebaurčenie a požiadaviek bezpečnosti dát, aby v rámci právnej regulácie mohol každý sám nakladať so svojimi osobnými údajmi podľa želania, aby sa mohol oboznámiť s okolnosťami nakladania s nimi, respektíve mohol zabrániť neoprávnenému prístupu k nim, ich zmenám a ich neoprávnenému uverejneniu. Ďalej tento Informačný dokument slúži dotknutým osobám na predstavenie praxe Prevádzkovateľa ohľadom spracovania údajov.
(2)  Účinnosť Informačného dokumentu zahrňuje spracovanie osobných a špeciálnych údajov vykonávané u každej organizačnej jednotky Prevádzkovateľa. 

2. Smerodajné právne predpisy

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (27. apríla 2016) o ochrane osobných údajov fyzických osôb a nakladaní s osobnými údajmi a o voľnom toku takýchto dát, ďalej o ukončení účinnosti nariadenia č. 95/46/EK (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej: „GDPR”);
- Zákon č. CXII. z r. 2011 o informačnom sebaurčení a slobode informácií (ďalej: „Infozákon”);
- Zákon č. V. z r. 2013 o Občianskom zákonníku (ďalej: „OZ”);
- Zákon č. CXXX. z r. 2016 o občianskom právnom poriadku (ďalej: „OPP”).

3. Údaje Prevádzkovateľa

Aktuálne údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné:

- Názov: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. – Turistická nezisková organizácia Duna-Gerecse
- Sídlo: H-2890 Tata, Ady Endre út 9.
- Číslo v Obchodnom registri: 11-09-018928
- Daňové číslo: 23452783-2-11
- Registrujúci súd: Tatabányai Törvényszék 
- Telefónne číslo: +36 30 620 4182
- E-mailová adresa: info@duna-gerecse.hu

4. Okruh spracovaných osobných údajov, cieľ spracovania údajov, jeho obdobie a právny základ

(1) Prevádzkovateľ svoju činnosť ohľadom spracovania údajov vykonáva na základe dobrovoľného súhlasu dotknutých osôb alebo na základe zákonného oprávnenia. V prípade dobrovoľného súhlasu dotknutá osoba môže kedykoľvek vyžiadať informácie o okruhu spracovaných údajov, respektíve o spôsobe ich použitia, ďalej môže svoj súhlas zrušiť, okrem určitých prípadov, kedy sa spracovanie údajov uskutoční na základe právneho príkazu (v takýchto prípadoch Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o ďalšom spracovaní údajov).
(2) Poskytovatelia údajov sú povinní všetky poskytnuté údaje poskytnúť presne, podľa svojho najlepšieho vedomia.
(3) Pokiaľ poskytovateľ údajov nezadáva svoje osobné údaje, povinnosťou poskytovateľa údajov je zaobstaranie súhlasu dotknutej osoby. 
(4) Ak Spracovatelia údajov poskytujú údaje tretím osobám, Prevádzkovateľ vedie evidenciu o takomto konaní. Záznam o poskytovaní údajov tretím osobám musí obsahovať adresáta, spôsob, čas a okruh posunutých údajov.
(5) Spracovanie údajov spojené s jednotlivými činnosťami Prevádzkovateľa:

1. Záujmy návštevníkov, objednávanie publikácií spojených s turizmom
Právny základ spracovania údajov: súhlas dotknutej osoby
Okruh spracovaných údajov: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa / poštová adresa
Cieľ spracovania údajov: poskytovanie informácií
Postúpenie údajov: neuskutočňuje sa
Právny základ postúpenia údajov: nerelevantný údaj
Spracovatelia údajov: nerelevantný údaj
Termín výmazu údajov: 6 mesiacov
Prípadné následky neposkytnutia údajov: neuskutočnenie služieb

2. Vyžiadanie ponúk o turistických službách, programových možnostiach
Právny základ spracovania údajov: súhlas dotknutej osoby
Okruh spracovaných údajov: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa
Cieľ spracovania údajov: poskytovanie ponúk
Postúpenie údajov: neuskutočňuje sa
Právny základ postúpenia údajov: nerelevantný údaj
Spracovatelia údajov: nerelevantný údaj
Termín výmazu údajov: 6 mesiacov
Prípadné následky neposkytnutia údajov: neuskutočnenie služieb

3. spracovanie webovej stránky Prevádzkovateľa (www.duna-gerecse.hu, www.card.duna-gerecse.hu, www.dunamentecard.com, www.podunajskocard.com, www.dunamente-card.com, www.podunajsko-card.com)
Právny základ spracovania údajov: súhlas dotknutej osoby
Okruh spracovaných údajov: anonymizovaná IP adresa
Cieľ spracovania údajov: vyhotovenie štatistík
Postúpenie údajov: Google, DG Kft., Chrome-Soft Kft.
Právny základ postúpenia údajov: súhlas dotknutej osoby, zmluvná povinnosť
Spracovatelia údajov: Magyarics Gábor, konateľ, DG Kft. / Chrome-Soft Kft.
Termín výmazu údajov: -
Prípadné následky neposkytnutia údajov: nerelevantný údaj

4. Denné spracovanie používania aplikácie „Zvukový sprievodca” (Guide@Hand Duna-Gerecse)
Právny základ spracovania údajov: súhlas dotknutej osoby
Okruh spracovaných údajov: anonymizovaná IP adresa, typ použitého mobilného prostriedku, stiahnutá trasa / POI
Cieľ spracovania údajov: vyhotovenie štatistík
Postúpenie údajov: App Stores, DG Kft., MTA SZTAKI
Právny základ postúpenia údajov: súhlas dotknutej osoby
Spracovatelia údajov: Magyarics Gábor, konateľ, DG Kft. / MTA SZTAKI
Termín výmazu údajov: -
Prípadné následky neposkytnutia údajov: nerelevantný údaj

5. Zakúpenie trasy v rámci aplikácie „Zvukový sprievodca” (Guide@Hand Duna-Gerecse)
Právny základ spracovania údajov: zmluvná povinnosť
Okruh spracovaných údajov: meno, fakturačná adresa
Cieľ spracovania údajov: predaj služieb
Postúpenie údajov: App Stores, PayPal, DG Kft., MTA SZTAKI
Právny základ postúpenia údajov: súhlas dotknutej osoby
Spracovatelia údajov: Magyarics Gábor, konateľ, DG Kft. / MTA SZTAKI
Termín výmazu údajov: 5 rokov
Prípadné následky neposkytnutia údajov: neuskutočnenie služieb

6. Registrácia turistickej karty (Duna-Gerecse Card / Dunamente Card)
Právny základ spracovania údajov: zmluvná povinnosť
Okruh spracovaných údajov: meno, adresa, rok narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, začiatok a koniec zdržiavania sa na mieste ubytovania
Cieľ spracovania údajov: zabezpečenie používania systému kariet s výhodami
Postúpenie údajov: prostredníctvom systému CityPay (Chrome-Soft Kft.)
Právny základ postúpenia údajov: zmluvná povinnosť
Spracovatelia údajov: front office pracovníci pripojených ubytovacích miest / Duna-Gerecse Card / Dunamente Card Call Center DG Kft. / Chrome-Soft Kft.
Termín výmazu údajov: 5 rokov
Prípadné následky neposkytnutia údajov: neuskutočnenie služieb

7. Prenájom technických zariadení na podujatia
Právny základ spracovania údajov: zmluvná povinnosť
Okruh spracovaných údajov: meno, adresa, miesto a dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov a číslo identifikačného dokladu s fotografiou
Cieľ spracovania údajov: prenájom technických zariadení na podujatia
Postúpenie údajov: ZOFI Rendezvényszervező Kft. – Organizovanie podujatí ZOFI, s. r. o.
Právny základ postúpenia údajov: zmluvná povinnosť
Spracovatelia údajov: Magyarics Gábor, konateľ, DG Kft. / Zombori Mihály, konateľ, ZOFI Kft.
Termín výmazu údajov: 5 rokov
Prípadné následky neposkytnutia údajov: neuskutočnenie služieb

8. Primárny prieskum trhu (papierový základ a online dotazníková metóda)
Právny základ spracovania údajov: súhlas dotknutej osoby
Okruh spracovaných údajov: meno, e-mailová adresa
Cieľ spracovania údajov: informovanie o výsledkoch prieskumu, účasť na lotérii
Postúpenie údajov: neuskutočňuje sa
Právny základ postúpenia údajov: nerelevantný údaj
Spracovatelia údajov: Magyarics Gábor, konateľ, DG Kft.
Termín výmazu údajov: ukončenie programu prieskumu
Prípadné následky neposkytnutia údajov: nerelevantný údaj

9. Sťažnosti
Právny základ spracovania údajov: súhlas dotknutej osoby
Okruh spracovaných údajov: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa
Cieľ spracovania údajov: vybavovanie sťažností
Postúpenie údajov: neuskutotočňuje sa
Právny základ postúpenia údajov: nerelevantný údaj
Spracovatelia údajov: nerelevantný údaj
Termín výmazu údajov: 5 rokov
Prípadné následky neposkytnutia údajov: neuskutočnenie služby

10. Zverejnenie údajov súkromných poskytovateľov služieb na webovej stránke (www.duna-gerecse.hu, www.card.duna-gerecse.hu, www.dunamentecard.com, www.podunajskocard.com, www.dunamente-card.com, www.podunajsko-card.com) turistickej karty (Duna-Gerecse Card / Dunamente Card) a Katalógu partnerov
Právny základ spracovania údajov: zmluvná povinnosť
Okruh spracovaných údajov: partner / meno majiteľa, adresa, daňové číslo, pomenovanie služby, v prípade miesta ubytovania: číso izby / počet miest, výška zľavy, e-mailová adresa, otváracia doba, webová stránka
Cieľ spracovania údajov: propagačná služba pre partnera
Postúpenie údajov: cez informačný systém
Právny základ postúpenia údajov: zmluvná povinnosť
Spracovatelia údajov: Duna-Gerecse Card / Dunamente Card Call Center DG Kft. / Chrome-Soft Kft.
Termín výmazu údajov: 5 rokov
Prípadné následky neposkytnutia údajov: neuskutočnenie služby

11. Pracovné zmluvy Prevádzkovateľa
Právny základ spracovania údajov: povinnosť vychádzajúca zo zákona
Okruh spracovaných údajov: meno, meno matky, adresa, miesto a dátum narodenia, číslo TAJ, daňové číslo, bankové spojenie a číslo účtu, dôchodková sporiteľňa
Cieľ spracovania údajov: vyplácanie miezd a odvodov
Postúpenie údajov: Hlogyik János, vedenie účtovníctva
Právny základ postúpenia údajov: splnenie zmluvných povinností
Spracovatelia údajov: Magyarics Gábor, konateľ, DG Kft. / Hlogyik János, vedenie účtovníctva
Termín výmazu údajov: 1 rok po zániku zmluvy
Prípadné následky neposkytnutia údajov: neuskutočnenie vyplácania miezd a odvodov

5. Práva dotknutých osôb a možné opravné prostriedky

(1) Dotknuté osoby si kedykoľvek môžu písomne vyžiadať od Prevádzkovateľa informácie o spôsobe ním spracovaných osobných údajov, môžu avizovať svoj nárok na výmaz alebo zmenu údajov, ďalej môžu odvolať svoj predtým udelený súhlas prostredníctvom kontaktov uvedených v bode č. (3).
(2) Dotknuté osoby svoje právo na výmaz údajov nemôžu uplatniť v prípade zákonom povinne predpísanej správy údajov.
(3) Obsah práva na informovanie: Na základe nároku dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie vzťahujúce sa na články č. 13. a 14. zákona GDPR, ďalej informácie podľa článkov č. 15.-22. a 34., a to v stručnej, všeobecne zrozumiteľnej forme.
(4) Obsah práva na sprístupnenie informácií: Na základe žiadosti dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytne informácie o tom, či už prebieha spracovanie údajov týkajúcich sa dotknutej osoby u Prevádzkovateľa. Ak už u Prevádzkovateľa prebieha spracovanie údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo na spírstupnenie údajov týkajúcich sa nasledovného:

a. osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby;
b. cieľ(e) spracovania údajov;
c. kategórie daných osobných údajov;
d. zoznam osôb, ktorým boli, alebo budú údaje dotknutej osoby postúpené;
e. obdobie evidencie údajov;
f právo na opravu, výmaz, alebo obmedzenie spracovania údajov;
g. právo na obrátenie sa na súd, respektíve kontrolný orgán;
h. zdroje spracovaných údajov;
i. vytváranie profilu a/alebo automatizované rozhodovanie, respektíve detaily používania uvedených, ich dôsledky v praxi; 
j. postúpenie spracovaných údajov tretiemu štátu alebo medzinárodnej organizácii.

(5) Na základe vyššie uvedeného, v prípade vyžiadania údajov Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe duplikát ním spracovaných údajov, vo forme zodpovedajúcej žiadosti. Na základe osobitnej žiadosti je možné vyžiadanie doručenia informácií aj v elektronickej forme.
(6) Prevádzkovateľ účtuje administratívne poplatky za každý ďalší exemplár 500,- Ft/ strana. 
(7) Termín poskytnutia žiadaných údajov je 30 dní od prevzatia žiadosti Prevádzkovateľom.
(8) Právo na opravu údajov: Dotknutá osoby môže požiadať Prevádzkovateľa o opravu Prevádzkovateľom spracovaných chybných údajov, týkajúcich sa dotknutej osoby.
(9) Právo na výmaz údajov: Ak sa vyskytne niektorý z nižšie uvedených dôvodov, na požiadanie dotknutej osoby Prevádzkovateľ vymaže údaje týkajúce sa dotknutej osoby, a to v rámci najkratšej možnej doby, najneskôr však do 5 dní:

a. údaje boli spracované neoprávnene (bez zákonného poverenia alebo osobného súhlasu);
b. spracovanie údajov je nepotrebné vzhľadom na uskutočnenie pôvodného cieľa;
c. dotknutá osoba odvoláva svoj súhlas na spracovanie údajov a Prevádzkovateľ nemá iný právny základ na spracovanie údajov;
d. zhromaždenie daných údajov sa uskutočnilo v súvislosti s ponúkaním služieb týkajúcich sa informačnej spoločnosti;
e. osobné údaje majú byť vymazané z dôvodu splnenia právnych povinností týkajúcich sa Prevádzkovateľa.

(10)  Prevádzkovateľ nemôže vykonať výmaz údajov, ak spracovanie údajov je potrebné aj naďalej k niektorým z nižšie uvedených bodov:

a. Ďalšie spracovanie údajov potrebné k splneniu povinností Prevádzkovateľa vychádzajúcich z právnych predpisov;
b. je potrebné z dôvodu uplatnenia práva na vyjadrenie názoru a práva na informovanosť;
c. je to verejný záujem;
d. z archivačných, vedeckých, štatistických dôvodov, alebo z dôvodu vykonania výskumu;
e. k uplatneniu právnych nárokov alebo k ochrane práv.

(11)  Právo na obmedzenie spracovania údajov: Ak sa vyskytne niektorý z nižšie uvedených dôvodov, Prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby obmedzí spracovanie údajov:

a. dotknutá osoba popiera správnosť svojich údajov, v takomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, dokedy sa uskutoční vierohodné preverenie presnosti, správnosti otáznych údajov;
b. spracovanie údajov je neoprávnené, ale zároveň dotknutá osoba nežiada výmaz údajov, len obmedzenie ich spracovania;
c. údaje už nie sú potrebné k spracovaniu údajov, ale dotknutá osoba žiada ich ďalšie evidovanie k uplatneniu a ochrane svojich práv.

(12)  Ak Prevádzkovateľ zavedie obmedzenie ohľadom ktoréhokoľvek spracovaného údaja, počas obdobia obmedzenia spracováva dané údaje výlučne vtedy a spôsobom, ako je uvedené nižšie:

a. ak dotknutá osoba s tým súhlasí;
b. v miere potrebnej k uplatneniu právnych nárokov a ochrane práv;
c. v miere potrebnej k uplatneniu a ochrane práv iných osôb;
d. v miere potrebnej k uplatneniu verejného záujmu.

(13)  Právo na odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas poskytnutý Prevádzkovateľovi. V prípade nároku Prevádzkovateľ neodkladne a definitívne vymaže všetky tie údaje, ktoré spracoval v súvislosti s dotknutou osobou a ďalšie evidovanie ktorých nepredpisuje žiaden právny predpis a nie sú potrebné k oprávneným uplatneniam a ochrane práv a oprávnených záujmov. Odvolanie sa netýka oprávnenosti spracovania údajov do momentu odvolania.
(14)  Právo na postúpenie údajov prostredníctvom nosiča dát: Dotknutá osoba je oprávnená vyžiadať postúpenie svojich údajov spracovaných Prevádzkovateľom pre iného Prevádzkovateľa, vo všeobecne používanom, počítačovým softvérom čitateľnom formáte. Prevádzkovateľ splní túto požiadavku v najkatšej možnej dobe, najneskôr však do 30 dní.
(15)  Automatizované rozhodovanie a vytváranie profilu: Dotknutá osoba má právo, aby nebola subjektom takého rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní dát (napríklad vytváranie profilu), ktoré môže mať ohľadom neho právne následky, alebo sa ho môže iným spôsobom negatívne dotýkať. Uvedené oprávnenie sa nemôže uplatniť, ak:

a. spracovanie údajov je neodpustiteľné z dôvodu uzavretia alebo splnenia zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom; 
b. dotknutá osoba vyslovene súhlasí s uplatnením takéhoto postupu;
c. uplatnenie je povolené právnym predpisom;
d. je potrebné k uplatneniu a ochrane právnych požiadaviek.

6. Vytváranie kontaktov

E-maily prichádzajúce počas vstupu do kontaktu s Prevádzkovateľom a ich obsah (hlavne meno a adresa odosielateľa, dátum a prílohy) eviduje Prevádzkovateľ po dobu 5 rokov a potom ich vymaže.

7. Spôsob ukladania a zabezpečenia dát

(1) Prevádzkovateľ ním spracované údaje:

a. archivuje na mieste svojho sídla na papierovom základe;
b. svoje účtovníctvo týkajúce sa daného roku a roku pred daným rokom archivuje u svojho účtovníka;
c. v elektronickej forme archivuje prostredníctvom počítačov a servera nachádzajúcich sa na mieste svojho sídla (2890 Tata, Ady Endre út 9.). 

(2) Výnimku tvoria údaje archivované u jednotlivých spracovateľov dát Prevádzkovateľa, ktorých archivačné miesto je na sídlach spracovateľov dát.
(3) Prevádzkovateľ k prevádzke používa taký informačný systém, ktorý zabezpečuje, aby:

a. nemennosť údajov bola preukázateľná (integrita dát);
b. vierohodnosť údajov bola zabezpečená (vierohodnosť spracovania údajov);
c. údaje boli prístupné oprávneným osobám (byť k dispozícii);
d. resp., aby údaje boli zabezpečené proti neoprávneným prístupom (dôvernosť dát).

(4) Ochrana údajov sa týka hlavne:

a. neoprávnených prístupov;
b. zmien;
c. postúpenia;
d. výmazu;
e. zverejnenia;
f. náhodných poškodení;
g. náhodného zničenia;
h. respektíve nemožného prístupu z dôvodu zmeny aplikovanej techniky.

(5) Prevádzkovateľ v záujme ochrany elektronicky spracovaných údajov aplikuje riešenia zodpovedajúce aktuálnemu stavu a úrovne modernej techniky. Pri zisťovaní adekvátnosti sa kladie veľký dôraz na mieru rizika, ktoré sa môže objaviť počas spracúvania údajov u Prevádzkovateľa. Informačná ochrana zabezpečuje, aby uložené údaje nebolo možné bezprostredne priradiť alebo spojiť s dotknutými osobami (s výnimkou, ak to právne predpisy dovoľujú).
(6) Prevádzkovateľ počas spracovania údajov zabezpečuje, aby:

a. oprávnená osoba mala kedykoľvek prístup k svojim údajom, podľa potreby;
b. mali prístup k informáciám len oprávnené osoby;
c. bola zabezpečená ochrana presnosti a ucelenosti informácií a spôsobu spracovania.

(7) Prevádzkovateľ a prípadne jeho zapojení spracovatelia dát vždy zabezpečujú ochranu svojich informačných systémov proti podvodom, špionáži, vírusom, vlámaniam, poškodeniam, živelným pohromám. Prevádzkovateľ (resp. spracovateľ dát) uplatňuje ochranné úkony na úrovni serverov a aplikácií.
(8) Odkazy smerom k Prevádzkovateľovi -– posielané v akejkoľvek forme cez internet, sú so zvýšeným rizikom vystavené takým ohrozeniam siete, ktoré vedú k zmenám informácií, neoprávneným prístupom, alebo k iným ilegálnym činnostiam.Zároveň však Prevádzkovateľ urobí všetko na zabránenie takýmto nebezpečenstvám, čo aktuálny stav techniky logicky dovoľuje a čo je od neho očakávateľné. V záujme toho aplikované systémy sú pod sústavnou kontrolou, aby bola možná registrácia bezpečnostných odchýlok, zhromaždenie dôkazov týkajúcich sa bezpečnostnej udalosti, respektíve, aby sa mohla skúmať efektívnosť bezpečnostných opatrení.

8. Procedurálne pravidlá

(1) Ak Prevádzkovateľ obdrží akúkoľvek žiadosť podľa článku č. 15.-22. GDPR, Prevádzkovateľ písomne informuje dotknutú osobu o opatreniach uskutočnených na základe žiadosti, a to v čo najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní.
(2) Ak to zložitosť žiadosti, alebo iná objektívna skutočnosť odôvodňuje, vyššie uvedená žiadosť sa môže jedenkrát predĺžiť, a to maximálne o 60 dní. Prevádzkovateľ písomne informuje dotknutú osobu o predĺžení lehoty na odpoveď, spolu s vhodným odôvodnením predĺženia.
(3) Prevádzkovateľ zabezpečuje poskytovanie informácií bezplatne, s výnimkou, ak:

a. dotknutá osoba žiada informácie/ opatrenie opakovane a v podstate ohľadom nezmeneného obsahu;
b. žiadosť je jednoznačne neopodstatnená;
c. žiadosť je extrémna.

(4) Prevádzkovateľ je oprávnený v prípadoch podľa bodu č. (3):

a. žiadosť zamietnuť;
b. viazať splnenie žiadosti k súvisiacemu, racionálnemu poplatku.

(5) Ak žiadateľ požiada o poskytnutie údajov na papieri, alebo elektronickom nosiči (CD, alebo DVD), Prevádzkovateľ poskytne jeden exemplár kópie žiadaných údajov, žiadaným spôsobom bezplatne (s výnimkou, ak vybraná platforma by spôsobila neúmerné problémy). Prevádzkovateľ účtuje za každý ďalší žiadaný exemplár administratívny poplatok 500,- Ft / stranu / CD / DVD.
(6) Prevádzkovateľ o ním vykonaných opravách, výmazoch, obmedzeniach informuje všetky osoby, ktorým boli dané údaje predtým oznámené, s výnimkou, ak informovanie je nemožné, alebo vyžaduje neúmerne veľkú námahu.
(7) Ak dotknutá osoba požiada, Prevádzkovateľ jej oznámi, ktorým osobám boli jeho údaje postúpené.
(8) Prevádzkovateľ svoju odpoveď na žiadosť zasiela v elektornickej forme, s výnimkou, ak:

a. dotknutá osoba vyslovene žiada o odpoveď v inej forme a nespôsobuje to Prevádzkovateľovi neúmerné zvýšenie jeho nákladov;
b. prevádzkovateľ nedisponuje elektronickým kontaktom na danú dotknutú osobu.

9. Náhrada škody

(1) Pokiaľ ktorejkoľvek dotknutej osobe v súvislosti s nedodržaním právnych predpisov ohľadom ochrany údajov vznikne škoda na majetku alebo iná nemateriálna škoda, je oprávnená žiadať od Prevádzkovateľa a/alebo od spracovateľa údajov náhradu svojej škody. Ak sú Prevádzkovateľ a spracovateľ(ia) údajov tiež dotknutí pri dopustení sa porušenia zákona, zodpovedajú za vzniknutú škodu spolu.
(2) Spracovateľ údajov zodpovedá za vzniknuté škody výhradne v tom prípade, ak porušil tie predpisy zákona o ochrane údajov, ktoré sa vzťahujú vyslovene na spracovateľov údajov, respektíve, ak škoda vznikla z dôvodu prehliadnutia pokynov Prevádzkovateľa.
(3) Prevádzkovateľ a prípadní spracovatelia údajov sú zodpovední iba v tom prípade, ak nevedia dokázať, že nie sú zodpovední za udalosť, okolnosti vyvolajúce vzniknutú škodu.

10. Opravné prostriedky

(1) Pokiaľ podľa stanoviska dotknutej osoby boli jeho práva Prevádzkovateľom a / alebo spracovateľmi údajov porušené, je dotknutá osoba oprávnená obrátiť sa na príslušný kompetentný súd, podľa PP. Súd v takomto prípade rozhoduje mimo poradia.
(2) Ak si dotknutá osoba želá podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním údajov, môže to vykonať na Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), prostredníctvom nasledovných kontaktov: sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefón: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu; webová stránka: www.naih.hu.

11. Spolupráca s úradmi

(1) Prevádzkovateľ je povinný odovzdať určené osobné údaje dotyčným úradom, ak na to dostane oficiálnu výzvu.
(2) Prevádzkovateľ v prípadoch podľa bodu č. (1) odovzdá úradom výlučne tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie cieľa uvedeného daným úradom.

Miesto a dátum: Tata, 30. 01. 2019